Tony Le-Nguyen

Actor, Writer, Director

Out of the Shadow

RA NGOÀI BÓNG TỐI

A documentary about making art with young Vietnamese adults with a disability

Written by Huu Tran

Directed by Tony Le-Nguyen

According to the Vietnamese proverb, “What is not good for the eyes should be hidden”.  That is why many Vietnamese people with disabilities often shy away from participating in society.

Today, in Australia 174,000 Vietnamese are trying to re-establish their lives, however for those Vietnamese with disabilities their journey is still much Harder.

Người Việt có câu cách ngôn, “Xấu che tốt khoe” nên những người khuyết tật thường hay mặc cảm về hoàn cảnh của họ và rồi họ tự xa lánh mình với xã hội.

Ngày nay, có khoảng 174,000 người Việt Nam đang cố gắng củng cố lại cuộc sống của họ tại Úc, nhưng riêng với những người khuyết tật thì cuộc hành trình này vẫn còn nhiều trắc trở.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: